China Dynasties List

The follow Chart lists the dynasties of China in history. Follow the links you can find more information and interesting facts about the dynasties. 

Name

Chinese

Pinyin

Ruling House or Clan

Years

Three Sovereigns and the Five Emperors

三皇五帝

Sān Huáng Wǔ Di

various

2852-2070 BC

Xia Dynasty

Xià

Sì ()

207-1600 BC

Shang Dynasty

Shāng

Zǐ ()

160-1046 BC

Western Zhou Dynasty

西周

Xī Zhōu

Jī ()

1029-771 BC

Eastern Zhou Dynasty

Traditionally divided into

Spring and Autumn Period

Warring States Period

东周

春秋

战国

Dōng Zhōu

Chūn Qiū

Zhàn Guo

Jī ()

various

various    

770–256 BC

722–476 BC

475–221 BC

Qin Dynasty

Qín

Yíng ()

22-206 BC

Western Han Dynasty

西汉

Xī Hàn

Liú ()

206 or 202 BC9 AD 23-25 AD

Xin Dynasty

Xīn

Wáng ()

923 AD

Eastern Han Dynasty

东汉

Dōng Hàn

Liú ()

25-220 AD

Three Kingdoms

三国

Sān Guó  

Cá ()

Liú ()

Sūn ()   

220–265 or 280

Western Jin Dynasty

西晋

Xī Jìn

Sīmǎ (司马)

265317

Eastern Jin Dynasty

东晋

Dōng Jìn

Sīmǎ (司马)

317420

Southern and Northern Dynasties

南北朝

Nán Běi Cháo

various

386 or 420589

Sui Dynasty

Suí

Yáng ()

581618

Tang Dynasty

Táng

Lǐ ()

618907

Five Dynasties and Ten Kingdoms

五代十国

Wǔ Dài Shí Guó

various

907960

Kingdom of Dali

大理国

Dà Lǐ Guó

Duan ()

9371253

Northern Song Dynasty

北宋

Běi Sòng

Zhào ()

9601127

Southern Song Dynasty

南宋

Nán Sòng

Zhào ()

11271279

Liao Dynasty

Liáo

Yelü (耶律)

907 or 9161125

Jin Dynasty

Jīn

Wanggiyan (完颜)

11151234

Western Xia

西夏

Xī Xià

Li ()

10381227

Yuan Dynasty

Yuán

Borjigin(孛儿只斤)

12711368

Ming Dynasty

Míng

Zhū ()

13681644 or 1662

Qing Dynasty

Qīng

Aisin Gioro (爱新觉罗)

1636 or 16441911


Recommended China Tour Packages

Ask Question

Share to